Enroll

CHILDS INFO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registration Fee including T-shirt/ Registrasie met hempie ingeluit: R150

Monthly Class Fee/ Maandelikse Klasfooi: R150

SELECT T-SHIRT SIZE/ KIES HEMPIE GROOTTE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DETAILS OF PARENT OR GUARDIAN RESPONSIBLE FOR PAYMENT / BESONDERHEDE VAN OUER OF VOOG VERANTWOORDELIK VIR DIE REKENING :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERMS & CONDITIONS

You (Parent/ Guardian) hereby commit to pay the monthly class fees each month, from February to November (holidays included). You commit to pay fees in advance and that you will give one calendar months notice when your child stops classes. You acknowledge and agree that if you don't pay the fees for two successive months, your childs classes will be stopped unless alternative arrangements are made.

 

TERME EN VOORWAARES

U (Ouer/ Voog) onderneem hiermee dat u die maandelikde klasfooi sal betall , van Februarie tot November (vakansies ingesluit). U onderneem hiermee om die fooie vooruit te betaal; en om een betaalde kalender maand kennis te gee indien U kind se klasse wil stop. U stem in dat indien alle fooie vir twee agtereenvolgende maande nie betaal word nie, dat u kind/kinders nie meer die klasse sal kan bywoon tensy u 'n alternatiewe reeling tref.

 

BANKING DETAILS/ BANK BESONDERHEDE

Account Name: Kyrios 4 Kids

Account No: 1058931458

Account Type: Nedbank Current Account

Branch Code: 144046

Reference: Child's Name and Surname / Verwysing: Kind se Naam en Van